تیم مهندسی راستا با بهره برداری از مهندسین مجرب خود پس از اتمام مراحل طراحی جدول زمان بندی و ریز هزینه های مورد نیاز برای اجرای پروژه را در فرمت های ملموس و قابل درک برای کارفرما را در اختیار کارفرمای محترم خواهد گذاشت تا بدین وسیله کارفرمای محترم در نهایت شفافیت پروژه خود را در به تیم راستا بسپارد ، همچنین نسخه ای کاملا مهندسی و با جزییات کامل از این برنامه زمان بندی و برآورد ها تهیه خواهد شد که در تمامی مراحل اجرای پروژه راهنمای تیم اجرایی شرکت باشد.