مجموعه راستا برای رسیدن به یک طرح ایده آل، طراحی های خود را از چندین فیلتر عبور میدهد. در ابتدا فیلتر های داخلی و به بحث گذاشتن چندین ایده اولیه با متخصصین داخلی شرکت اتود اولیه قابل ارایه به کارفرما مشخص خواهد شد و در نهایت این اتود به کارفرمای محترم ارایه میشود و نظرات کارفرمای محترم نیز در چند مرحله در پروژه لحاظ خواهد شد که قاعدتا منجر به پختگی هرچه بیشتر طرح نهایی خواهد شد.