ابتدای کار طراحی همواره با پیچیدگی های ویژه ای از جانب کارفرمای محترم مطرح میگردد که البته بعد از تهیه نقشه وضع موجود به راحتی میتوان نیازهای ایشان را روی کاغذ آورد و بهترین راه کارهای ممکن را برای پروژه مورد نظر مشخص کرد