در سال ۱۳۹۳ پروژه طراحی شده و اجرا شده (ویلای آقای جواهریان) توسط شرکت را در مسابقه مجله معتبر معمار شرکت داده و به نیمه نهایی این مسابقه راه یافتیم و کاندید کسب عنوان پروژه برتر سال در بخش مسکونی شدیم.