در سال ۱۳۹۶ شرکت در مسابقه سامان دهی به رود دره دربند و کسب مقام سوم در این مسابقه.